Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost:

  • proizvodnje nevarnih kemikalij,
  • prometa z nevarnimi kemikalijami,
  • skladiščenja nevarnih kemikalij ali
  • uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot:
  •           akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
  •           mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  •           rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  •           strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1

  •           specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,.

  •           specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,


Vse zgoraj naštete pravne ali fizične osebe, razen tistih, ki opravljajo dejavnost uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene ali strupene morajo imenovati svetovalca za kemikalije. Svetovalec za kemikalije mora imeti z vami sklenjeno pogodbo. K vlogi za pridobitev dovoljenja se doda izjava predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami.
Podjetje Kemileg vam ob sklenitvi pogodbe za izvajanje nalog svetovalca za kemikalije brezplačno pripravi dokumentacijo in vam priskrbi dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.  
Pravne ali fizične osebe morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti podružnico ali pooblaščeno osebo v Republiki Sloveniji. Z dobrim znanjem nemškega in angleškega jezika vam nudimo tudi možnost pooblaščene osebe, ki vas zastopa pri Uradu za kemikalije in je vez med Uradom in tujim podjetjem.
 
Stalno dovoljenje za promet z nevarnimi kemikalijami morajo pridobiti tudi pravne ali fizične osebe, ki kemikalije vnašajo ali uvažajo za lastne potrebe.
 
Dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami ni potrebno pridobiti pravnim in fizičnim osebe, ki opravljajo promet na drobno s kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so razvrščeni v skupine zelo lahko vnetljivih, lahko vnetljivih, vnetljivih, dražilnih in okolju nevarnih kemikalij, razen, če prometa teh kemikalij ne ureja na poseben način drug zakon. Dovoljenja za uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene ali strupene tudi ni potrebno pridobiti znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam,  javnim zavodom in državnim organom, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.


Vse postopke predpisuje Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij. External link opens in new tab or windowObrazec se nahaja na spletni strani Urada RS za kemikalije.External link opens in new tab or window  Vloga se lahko odda tudi elektronsko.

Svetovalec za kemikalije mora biti seznanjen z vašim prodajnim programom, da vam lahko svetuje glede varnostnih listov, etiket in skladiščnih prostorov. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku. Svetovalec za kemikalije spremlja zakonodajo in poskrbi, da bodo vaši dokumenti vedno usklajeni in posodobljeni.

SPOROČANJE


Zavezanec za sporočanje podatkov je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja nevarno kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnaša nevarno kemikalijo v Republiko Slovenijo za poklicno uporabo vključno z vnosom za neposredno uporabo v lastni proizvodnji.


Za vsako nevarno kemikalijo je potrebno pridobiti sporočilno številko. Pravni podlagi sta 35. člen Zakona o kemikalijah in External link opens in new tab or windowPravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije. Pravilnik se redno dopolnjuje, zato je potrebno slediti spremembam. Vnos je elektronski in se opravi preko ISK baze. Pri vnosu je potrebno priložiti varnostni list.


Ne glede na predložitev informacij o nevarnih zmeseh preko ECHA Submission portala, sporočanje podatkov o kemikalijah pri Uradu za kemikalije ostaja nespremenjeno.


Svetovalec za kemikalije skrbi tudi za izdelavo letnega poročila o proizvodnji in prometu ter vnosu kemikalij. Rok za oddajo poročila je 31. marec v. Urad za kemikalije nekje do konca januarja pripravi tabele s kemikalijami, za katere je obvezna predložitev letnih količin.