Uredba (ES) št. 1272 z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (na kratkoExternal link opens in new tab or window Uredba CLP) predpisuje nov način razvrščanja, označevanja in pakiranja snovi ter zmesi.


Vse spremembe sledite na povezavi External link opens in new tab or windowECHA.

Svetovalec za kemikalije vam prevede obstoječe razvrstitve tudi v razvrstitve po CLP oziroma vam svetuje pri izdelavi novih etiket.
   
 

Bodite pozorni na pojma  razvrščanje in označevanje!

VARNOSTNI LISTIVsebino in obliko varnostnih listov predpisuje External link opens in new tab or windowUredba št. 2020/878 z dne 18. 6 2020.

Obstoječi varnostni listi morajo biti najkasneje do 31. 12. 2022 za vse snovi in zmesi na razpolago nadaljnjim uporabnikom  v skladu z novo prilogo II.

V
External link opens in new tab or windowsmernici za izdelavo razširjenega varnostnega lista si lahko preberete več o povezavi z označevanjem snovi in zmesi in vsebini varnostnega lista.


USKLAJENE INFORMACIJE V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM NUJNE MEDICINSKE POMOČI


Uredba komisije (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017 določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uvozniki in nadaljnji uporabniki, ko dajejo v promet nevarne zmesi. Preden je zmes dana v promet, predlagatelji predložijo informacije v zvezi z zmesmi, razvrščenimi kot nevarne Uradu za kemikalije, oziroma organom v državah članicah, kjer se daje zmes v promet. Predložitev se izvede elektronsko External link opens in new tab or windowv formatu XML, ki ga uporablja Agencija za kemikalije in je na voljo brezplačno. Predložitev je v uradnem jeziku države članice, kjer se zmes daje v promet.
Predlagatelj ustvari enolični identifikator formule (UFI). UFI je edinstvena alfanumerična koda, ki povezuje predložene informacije o sestavi zmesi. Dodelitev UFI je brezplačna.  Predlagatelj natisne ali namesti UFI na etiketo nevarne zmesi. Pred enoličnim identifikatorjem je kratica UFI z velikimi tiskanimi črkami.
Roki za uveljavitev:

1.1  Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet zmesi za potrošniško in strokovno uporabo od 1. januarja 2021.

1.2  Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet zmesi za industrijsko uporabo od 1. januarja 2024.
Več informacij na strani - External link opens in new tab or windowPoison Centres.